امروز: جمعه 01 تیر 1403 برابر با 21 جون 2024

خطا
  • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

درقالب قرادادهائی بامسئوليت کامل

بسمه تعالي

قرارداد ارائه خدمات حفاظتي ومراقبتي

مشخصات طرفين قرارداد :

 اين قرارداد بين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   به نمايندگي آقاي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به آدرس قانوني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  که دراين قرارداد کارفرما ناميده مي شود از يک طرف و موسسه حفاظتي ناظم شهر بهشت  به نمايندگي آقاي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   به آدرس قانوني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که دراين قرارداد اختصاراً پيمانکار ناميده مي شود از طرف ديگر با حدود وشرايط زير منعقدمي گردد.

ماده 1 - موضوع قرارداد: 

استقرار عوامل نگهبان به منظور برقراري انتظامات  وايجاد حفاظت فيزيکي از. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واقع در. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . تبصره1- تعداد نيروي مورد درخواست جهت حفاظت از محل فوق. . . . . . . . .  نفر مي باشد که باتوافق طرفين قابل کاهش يا افزايش مي باشد.

ماده2 -مدت قرارداد: مدت قرارداد از تاريخ     /    /       به مدت . . . . . . . . . . . . . . مي باشد که درصورت تراضي وتوافق طرفين قابل تمديد است.

ماده 3- مبلغ قرارداد: درسال ... 13ماهيانه:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  و براي سال بعد تعديل مي شود.

تبصره1 : وسيله اياب وذهاب وسرکشي از پست هاي نگهباني و تامين غذاي پرسنل پيمانکار برعهده کارفرما مي باشد .

ماده 4 نحوه پرداخت : مبلغ ماهانه قرارداد موضوع ماده 3 پس از کسر کسورات بند 1و2 ماده 6 اين قراردادبه حساب شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نزد بانک. . . . . . . . . . . . . . شعبه: . . . . . . . . . . . . . .. .  بطور ماهانه حد اکثر تا . . . . . . . . . . . . . . . . . واريز خواهد شد.

ماده5 دستگاه نظارت : 

نظارت برحسن اجراي تعهدات پيمانکار برعهده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بعنوان ناظر ونماينده کارفرما  مي باشد.

ماده 6 کسورات قانوني:

1- از هر صورت وضعيت 3٪ بعنوان ماليات تکليفي پيمانکار کسر و با اشاره به شماره قرارداد به حساب سازمان امورمالياتي واريز وقبض رسيد آن به پيمانکار ارائه مي شود.

2-باتوجه با قانون عوارض وماليات برارزش افزوده به هر صورت وضعيت مبلغي معادل درصد اعلامي توسط مراجع ذيصلاح نسبت به  کل صورت وضعيت ماهيانه به پيمانکار پرداخت تا با سازمان امورمالياتي پرداخت نمايد .

ماده7 تعهدات پيمانکار:

1- همکاري وهماهنگي با ناظر پيمان ونماينده کارفرما دراين قرارداد .

2- استخدام ،آموزش ،سازماندهي، بکارگيري، هدايت ،کنترل ونظارت برچگونگي انجام کار ، تشويق وتنبيه و. . . نگهبانان

3-پرداخت حقوق ومزاياي نگهبان وتهيه لباس متحد الشکل وتجهيزات دفاع شخصي برابر ضوابط مرکز انتظام ناجا.

4-کليه مسئوليت هاي ناشي از قانون کار وتامين اجتماعي ودعاوي پرسنل موضوع اين قرارداد بعهده پيمانکارخواهد بود.

5-پيمانکار عندالزوم نيروهاي بکارگرفته شده را بيمه مسئوليت مدني پيمانکار درمقابل حوادث ناشي از کار خواهد نمود.

6-پيمانکار وکارکنان آن موظفند اطلاعات محرمانه اي که به مناسبت کار دراختيار آنان هست را بدون هماهنگي با کار فرما به غير منتقل ننمايند.

7- پيمانکار حق واگذاري موضوع قرارداد را به غير اعم از(حقوقي وحقيقي) بدون هماهنگي باکارفرما را ندارد.

ماده 8 – افزايش ياکاهش مقادير کار:

کارفرما مي تواند باتوافق پيمانکار مقادير کار موضوع قرارداد را تا سقف توافق وتعيين مبلغ افزايش ويا کاهش دهد.

ماده9- تعهدات کارفرما:

1- پرداخت به موقع صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار درپايان هر ماه (حد اکثر تا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

2-دراختيار گذاردن محل استقرار نگهبانان وامکانات وتجهيزات مناسب جهت انجام کار.

3- رعايت موارد پيشنهادي پيمانکار وانسداد راههاي نفوذ وقبول پيشنهادات جهت افزايش ضريب حفاظت محيط نگهباني.

4-توجيه وارائه اطلاعات لازم به پيمانکار وعوامل نگهبان بمنظور عملياتي نمودن موضوع قرارداد.

5- کارفرما مکلف است نسبت به بيمه نمودن قرارداد از نظر سرقت اقدام لازم را معمول دارد.

6-  پرداخت هرگونه افزايش حقوق و . . .که بعداز تاريخ امضاء اين قرارداد توسط وزارت کارو . . .اعلام شود به پيمانکار.

7- معرفي کتبي يک نفربعنوان ناظر ونماينده کارفرما به پيمانکار.

ماده10-تضمين انجام تعهدات :

به منظور حسن انجام قرارداد پيمانکار تضميني به مبلغ 5٪ کل قرارداد به صورت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نزد کارفرما توديع نمود.

ماده11-شرايط فورس ماژور:

درصورت ايجاد شرايط فورس ماژور به لحاظ خروج ازحيطه اقتدار هريک از طرفين تازمان رفع آن ؛ شرايط عادي از اين قرارداد مستثناء مي باشد.

ماده12- منع مداخله کارکنان دولت :پيمانکار رسماً اعلام مي دارد که مشمول ممنوعيت مذکور درقانون مصوب 22ديماه 1337(قانون منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتي) نمي باشد.

ماده13-موارد فسخ قرارداد:

درصورت عدم اجراي تعهدات ازناحيه طرفين مطابق ماده 13 همين قرارداد قابل فسخ مي باشد.

الف-عدم توانائي وکارآئي پيمانکار دراجراي مفاد قرارداد به تشخيص کارفرما.

ب –عدم پرداخت بموقع حق الزحمه ماهيانه از سوي کارفرما.

ج-انقضاء مدت قرارداد.

د- به هرعلت که طرفين مايل به ادامه همکاري نباشند مراتب رايکماه زودتر به اطلاع طرف مقابل خواهند رسانيد وتسويه حساب مي نمايند.

ماده14 آدرس واقامتگاه قانوني طرفين:

اقامتگاه طرفين از حيث ابلاغ مکاتبات واخطار واوراق اداري وقضائي همان است که درمتن قرارداد ذکرشده وطرفين ملزم هستند که درصورت تغيير نشاني مراتب را به طرف مقابل اطلاع دهند .بديهي است درغير اين صورت ابلاغ اوراق به آدرس مذکور به منزله ابلاغ قانوني محسوب مي گردد.

ماده15-حل اختلاف:

درصورت بروز هرگونه اختلال درنحوه اجرا تغيير وتفسير قرارداد وورود خسارت طرفين سعي درحل وفصل آن از طريق مذاکره خواهند داشت ودرصورت عدم حصول توافق موضوع با حضور نمايندگان طرفين ويک نفر داورمرضي الطرفين از سوي اداره انتظام پليس پيشگيري خراسان رضوي حل وفصل مي گردد وچنانچه موضوع منجر به نتيجه نگرديد. مراتب به مراجع قضائي جهت اتخاذ تصميم ارجاع مي گردد.

ماده16-ساير شرايط:

الف- اين قرارداد جز آنچه بدان تصريح شده است براي طرفين هيچگونه حقي ايجاد نمي نمايد.

ب- طرفين موظف هستند درصورت تغيير آدرس قانوني مراتب را به اطلاع يکديگر برسانند.

ج- طرفين تأييد واعلام مي دارند که ازمفاد قرارداد بصورت کلي وجزئي اطلاع حاصل نموده اند

ماده17- تعداد مواد تبصره ونسخ قرارداد : اين قرارداد در 17 ماده و2تبصره ودر3  نسخه تهيه شده است که هرنسخه حکم واحدرادارد وپس ازامضاء طرفين نافذ بوده که به روئيت رسيده ومبادله شده است.

 

محل امضاء پيمانکار                                                             محل امضاء کارفرما

9211 بازدید

نظرات  

 
0 # رضا در تاریخ: پنج شنبه 21 اسفند 1393 ، ساعت 02:12 ب ظ
با سلام و خسته نباشید
مطالب مفیدی در سایت شماگذارده شده است.
ممنون از زحمات شما
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مديرسايت در تاریخ: جمعه 22 اسفند 1393 ، ساعت 10:12 ق ظ
از شما هم ممنونيم
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 

ارسال نظر

کد امنیتی
بارگزاری مجدد

 

آمار این سایت

0419770
امروز
ديروز
بازدید کل
242
272
419770

آی‌پی شما: 3.236.116.27
امروز: جمعه، 01 تیر 1403

پیش بینی وضعیت هوا

بازدیدکنندگان فعلی سایت

ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

حالت های رنگی